Algemene Voorwaarden

1. Algemene informatie

 Dank u dat u de aandacht neemt om onze verklaring inzake de algemene voorwaarde door te nemen wanneer u zich inlicht over onze diensten via onze website of eventueel gebruik maakt van enige online diensten van ECR Car Retail.

 

2. Toepassingsgebied

 De ECR Car Retail-website op https://www.ecrb.be en https://cars.ecrb.be is een auteursrechtelijk beschermd werk van EC Rent NV met een maatschappelijke zetel op het volgende adres: Boomsesteenweg 934, 2610 Wilrijk en ondernemingsnummer 0473 718 801. Bepaalde functies van de website kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels die op de website worden geplaatst in verband met dergelijke functies.

Al dergelijke aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels zijn door verwijzing opgenomen in deze voorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de juridisch bindende bepalingen en voorwaarden die toezicht houden op uw gebruik van de website. Door gebruik te maken van deze website, voldoet u aan dat deze voorwaarden en verklaart u dat u over de bevoegdheid en het vermogen beschikt om deze voorwaarden aan te gaan. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze voorwaarden, log dan niet in of maak geen gebruik van de website.

 

3. Toegang tot de site

 3.1 Doel en inhoud van de website

De website van ECR Car Retail geeft informatie weer over de onderneming EC Rent NV en geeft inzicht in het aanbod van diensten en producten die onderheven zijn aan deze onderneming.

3.2 Onderworpen aan deze voorwaarden

Het bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie om toegang te krijgen tot de website, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik tenzij anders meegedeeld door ECR Car Retail.

3.3 Bepaalde beperkingen

De rechten die in deze voorwaarden aan u zijn goedgekeurd, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u mag de website niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u mag de website niet veranderen, afgeleide werken maken, demonteren, reverse compileren of reverse-engineeren; (c) u zult geen toegang krijgen tot de website om een ​​soortgelijke of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve als uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de website worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders aangegeven. (e) u zult geen gebruik maken van virussen of andere schadelijke en niet-schadelijke geautomatiseerde systemen om toegang te verschaffen tot de website en / of deze gedeeltelijk of in zijn gehele te manipulieren of te reproduceren. Een toekomstige release, update of andere aanvullingen op de functionaliteit van de website zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen op de website moeten op alle kopieën daarvan worden bewaard.

ECR Car Retail behoudt zich het recht om de website te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u. U hebt ingestemd met het feit dat ECR Car Retail niet aansprakelijk kan worden gesteld jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de website of enig onderdeel.

3.4 Geen ondersteuning of onderhoud

U stemt ermee in dat ECR Car Retail niet verplicht is om u enige ondersteuning te bieden in verband met de website. Met uitsluiting van alle gebruikerscontent die u mogelijk verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, octrooien, handelsmerken en bedrijfsgeheimen, op de website en de inhoud ervan eigendom zijn van leveranciers van het bedrijf of het bedrijf, ECR Car Retail, zelf. Merk op dat deze voorwaarden en toegang tot de website u geen rechten, titels of belangen in of aan enige intellectuele eigendomsrechten geven, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten. Het bedrijf en zijn leveranciers behouden zich alle rechten die niet zijn toegestaan ​​in deze voorwaarden.

 

4. Andere gebruikers

4.1 Andere gebruikers.

Elke site-gebruiker is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen gebruikerscontent. Omdat wij geen controle hebben over gebruikerscontent, erkent u en stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor gebruikerscontent, ongeacht of deze door u of door anderen is verstrekt. U gaat ermee akkoord dat het ECR Car Retail niet verantwoordelijk is voor verlies of schade die is opgelopen als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een gebruiker van de site, zijn wij niet verplicht om betrokken te raken.

U geeft hierbij ECR Car Retail en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechthebbenden vrij van kwijting en doet afstand van elk geschil in het verleden, heden en de toekomst, vordering, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van elke actie en aard, die is ontstaan ​​of direct of indirect voortvloeit uit, of die direct of indirect verband houdt met, de website. Als u inwoner van Californië bent, ziet u hierbij af van het Amerikaanse burgerlijk wetboek sectie 1542 in verband met het voorgaande, waarin staat: "een algemene vrijgave strekt zich niet uit tot vorderingen die de schuldeiser niet weet of vermoedt dat hij in het voordeel is bij de tijdstip van uitvoering van de vrijgave, die, indien bekend bij hem of haar, zijn of haar schikking met de schuldenaar wezenlijk heeft beïnvloed. "

 4.2 Cookies en Web Beacons.

Net als elke andere websites gebruikt ECR Car Retail 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers en de pagina's op de website die de bezoeker bezoekt of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door onze webpagina-inhoud aan te passen op basis van het browsertype van de bezoeker en / of andere informatie. Meer informatie over uw privacy en cookies kan u terugvinden in onze privacyverklaring.

 4.3 Google DoubleClick.

Google is een van de externe leverancier op onze site. Het maakt ook gebruik van cookies, ook bekend als DART-cookies, om advertenties aan onze websitebezoekers te tonen op basis van hun bezoek aan www.ecrb.be en https://cars.ecrb.be en andere sites op internet. Bezoekers kunnen er echter voor kiezen om het gebruik van DART-cookies te weigeren door de Privacyverklaring van het Google-advertentie- en inhoudsnetwerk te bezoeken via de volgende URL - https://policies.google.com/technologies/ads

 

5. Disclaimers

De website wordt aangeboden op een "as-is" en "as available" -basis, en ECR Car Retail en onze leveranciers doen uitdrukkelijk afstand van enige en alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid. , geschiktheid voor een bepaald doel, titel, nauwkeurigheid of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de website aan uw vereisten zal voldoen, zal beschikbaar zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutvrije basis, of zal accuraat, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code zijn, compleet, wettelijk , of veilig. Als de toepasselijke wetgeving garanties met betrekking tot de website vereist, zijn al dergelijke garanties van duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van eerste gebruik.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Sommige rechtsgebieden staan ​​geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, is ECR Car Retail of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk jegens u of een derde voor winstderving, verloren gegevens, kosten van aanschaf of enige indirecte, voortvloeiende, voorbeeldige, incidentele, speciale of punitieve schade voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden of uw gebruik van, of onvermogen om de website te gebruiken, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de website is naar eigen goeddunken en risico's, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem of verlies van gegevens die daaruit voortvloeien.

6.1 Termijn en beëindiging

Met inachtneming van deze sectie blijven deze voorwaarden volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. We kunnen uw rechten om de website te gebruiken op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de website dat in strijd is met deze voorwaarden. Bij beëindiging van uw rechten onder deze voorwaarden wordt uw account en recht op toegang tot en gebruik van de website onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account inhoudt dat uw gebruikerscontent die aan uw account is gekoppeld, wordt verwijderd uit onze live databases. Het bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk voor het beëindigen van uw rechten onder deze voorwaarden. Zelfs nadat uw rechten onder deze Voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht: Secties 2 tot en met 2.5, Sectie 3 en Secties 4 tot en met 10.

 6.2 Auteursrechtbeleid

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt ​​dat gebruikers van onze website hetzelfde doen. In verband met onze website hebben we een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat de auteursrechtwetgeving respecteert en dat voorziet in de verwijdering van alle inbreukmakende materialen en voor de beëindiging van gebruikers van onze online website die herhaaldelijk inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten. Elke reproductie, publieke melding (Autoscout, Mobile, Vlan,...) of hergebruik van de website aangaande tekst, afbeeldingen, logo’s en informatie op welke wijze dan ook, is verboden. Deze goedkeuring kan enkel en alleen verkregen worden door een vooraf aangevraagde schriftelijke toestemming van de bezoeker aan ECR Car Retail waarin de uitdrukkelijke vraag tot toegang is opgenomen en waar ECR Car Retail deze vraag tot toegang schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd. Bij eigendommen van derde dient de bezoeker deze toestemming in te winnen bij de desbetreffende derde partij. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers door het gebruik van onze website onrechtmatig inbreuk maakt op de auteursrechten van een werk en het vermeend inbreukmakende materiaal verwijderd wil hebben, de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving worden verstrekt aan onze aangewezen marketing departement:

  • uw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van het (de) auteursrechtelijk beschermde werk (en) waarvan u beweert dat het is overtreden;
  • identificatie van het materiaal in onze services waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat u ons verzoekt te verwijderen;
  • voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te vinden;
  • uw adres, telefoonen nummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of onder de wet; en
  • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is, en op straffe van meineed, dat u de eigenaar bent van het auteursrecht dat naar verluidt is geschonden of dat u bevoegd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende.

 6.3 Algemeen

Deze voorwaarden kunnen worden herzien en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt of door een kennisgeving van de wijzigingen op onze website. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest actuele e-mailadres. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, vormt onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving toch een effectieve kennisgeving van de wijzigingen die in de kennisgeving worden beschreven. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen van kracht zijn op de vroegste dertig (30) kalenderdagen na onze verzending van een e-mailbericht aan u of dertig (30) kalenderdagen na onze posting van kennisgeving van de veranderingen op onze website. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze website. Als u onze website blijft gebruiken na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, geeft u aan dat u erkentelijk bent voor dergelijke wijzigingen en instemt u gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

 6.4 Elektronische communicatie

De communicatie tussen u en het bedrijf maakt gebruik van elektronische middelen, ongeacht of u de website gebruikt of ons e-mails stuurt, of berichten van bedrijfsposten op de website staan ​​of via e-mail met u communiceren. Voor contractuele doeleinden, u (a) toestemming om mededelingen van het Bedrijf in een elektronische vorm te ontvangen; en (b) gaat ermee akkoord dat alle algemene voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die door het bedrijf aan u elektronisch worden verstrekt, voldoen aan enige wettelijke verplichting die dergelijke communicatie zou naleven als het om een ​​papieren versie ging.

 6.5 Gehele voorwaarden

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de website. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet werken als een afstand van dat recht of deze bepaling. De sectietitels in deze voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect. Het woord "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking". Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht zijn en zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht worden te zijn gewijzigd, zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet. Uw relatie met het bedrijf is die van een onafhankelijke contractant en geen van beide partijen is een agent of partner van de ander. Deze voorwaarden, en uw rechten en plichten hierin, mogen niet door u worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of op andere wijze door u worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ECR Car Retail, en elke poging tot toewijzing, subcontract, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande is nietig en leegte. Het bedrijf mag deze voorwaarden vrij toewijzen. De bepalingen en voorwaarden uiteengezet in deze Voorwaarden zijn bindend voor rechtverkrijgenden.

6.6 Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

Informatie over copyright / handelsmerken. Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's en servicemerken die op de website worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan ​​deze merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een derde partij die de merken kan bezitten.

Contactgegevens

Adres: Boomsesteenweg 934, 2610 Wilrijk

Algemeen e-mail: info@ecrb.be
Marketing: jorgen@ecrb.benaar homepagina