Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied en taal

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatie, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij EC Rent NV (“ECR CAR RETAIL”) op of na 1 januari 2019 goederen of diensten aan een klant (de “Klant”) aanbiedt of ermee instemt.  

1.2. De Klant gaat ermee akkoord om gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden door een bestelling te plaatsen bij ECR CAR RETAIL. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk verworpen. De Klant aanvaardt dat ECR CAR RETAIL alleen aan dergelijke voorwaarden gebonden zal zijn als deze aanvaard zijn door een gemachtigde vertegenwoordiger van ECR CAR RETAIL en een expliciete en specifieke verwijzing bevatten naar deze algemene voorwaarden. Als de orderbevestiging in overeenstemming met artikel 2.2 voorwaarden bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, hebben de voorwaarden van de orderbevestiging voorrang. 

1.3. Hoewel vertalingen van deze algemene voorwaarden met de grootst mogelijke zorg zijn opgesteld, is de Engelse versie van deze algemene voorwaarden bindend voor de Klant en ECR CAR RETAIL. 

1.4. ECR CAR RETAIL kan enkel verbonden worden voor zover er opgetreden wordt door haar bevoegde organen zoals vermeld in art.703 Ger.W. De medecontractant wordt geacht bedoelde bevoegdheid na te gaan via raadpleging van het BS resp. de Kruispuntbank der Ondernemingen. De nietigheid van een overeenkomst die in strijd met het vorige lid tot stand kwam is een relatieve nietigheid die enkel kan ingeroepen worden door ECR CAR RETAIL maar niet door de medecontractant.  

 

2. Aanbiedingen – Bestellingen - Bevestiging

2.1. Alle offertes, aanbiedingen, prijslijsten, leveringsvoorwaarden, enz. gecommuniceerd door ECR CAR RETAIL via haar website www.ecrb.be of anderszins zijn alleen uitnodigingen om een aanbod in te dienen door de Klant. De beschikbaarheid, prijzen en levertijden die in dergelijke communicatie worden aangegeven, zijn indicatief en kunnen wijzigen. Offertes, aanbiedingen en prijslijsten binden ECR CAR RETAIL niet, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door ECR CAR RETAIL is bevestigd door een orderbevestiging te sturen. 

2.2. De Klant kan vragen om goederen of diensten van ECR CAR RETAIL te kopen door een bestelling te plaatsen. Na ontvangst van een bestelling, kan ECR CAR RETAIL naar eigen goeddunken een schriftelijke orderbevestiging afgeven. Deze bestelbon bevat een kopie of een verwijzing naar deze algemene voorwaarden. 

2.3. Een kopie van de orderbevestiging die is ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van de Klant, wordt door de Klant teruggestuurd naar ECR CAR RETAIL binnen 2 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging per e-mail of op een andere manier. Ondertekening van de orderbevestiging door de Klant, door middel van een elektronische handtekening of anderszins, impliceert de volledige aanvaarding door de Klant van de specifieke voorwaarden die zijn aangegeven in de orderbevestiging en deze algemene voorwaarden. Als de Klant niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging per e-mail een ondertekend exemplaar van de orderbevestiging retourneert, dan is ECR CAR RETAIL niet gebonden aan de voorwaarden die zijn vermeld in de orderbevestiging. Als de Klant de bestelling op een andere manier bevestigt, inclusief door aan te geven dat ECR CAR RETAIL verder kan gaan met het verwerken van de bestelling die is aangegeven in de orderbevestiging, zijn de voorwaarden van de orderbevestiging en deze algemene voorwaarden van toepassing op een dergelijke bestelling. 

2.4. Verklaringen van werknemers van ECR CAR RETAIL met betrekking tot de bestelling van de Klant die niet zijn opgenomen in de orderbevestiging binden ECR CAR RETAIL niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd door een gemachtigde vertegenwoordiger van ECR CAR RETAIL. 

 

3. Prijs en betaling

3.1. Prijzen zijn in EUR, tenzij anders aangegeven in de orderbevestiging. De Klant draagt het risico van koerswijzigingen. Prijzen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW) en andere belastingen, invoerrechten en heffingen. Prijzen zijn exclusief verzending, verpakking en eventuele andere kosten, behalve indien dit specifiek is aangegeven in de orderbevestiging. 

3.2. In de orderbevestiging kan ECR CAR RETAIL aan de Klant vragen om een voorschot ("Voorschot") over te schrijven van maximaal 20% van de totale aankoopprijs van de goederen en diensten die worden vermeld in de orderbevestiging. De Klant betaalt het Voorschot binnen 5 werkdagen na afgifte van het ondertekende exemplaar van de orderbevestiging aan ECR CAR RETAIL. De Klant stuurt een kopie van de betalingsbevestiging naar ECR CAR RETAIL. In het geval dat de Klant de Voorschot niet binnen 5 werkdagen betaalt, heeft ECR CAR RETAIL de mogelijkheid om de overeenkomst met de Klant te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving of om de bestelling uit te voeren. De uitvoering van een bestelling door ECR CAR RETAIL in afwezigheid van een Voorschot zal niet neerkomen op kwijtschelding, korting of andere wijziging van de specifieke voorwaarden in de orderbevestiging of deze algemene voorwaarden. Artikel 1590 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op het Voorschot. 

3.3. In de orderbevestiging kan ECR CAR RETAIL de Klant vragen om voldoende zekerheid te stellen voor de betalingen die door de Klant moeten worden gedaan. Als de Klant dergelijke zekerheid niet binnen 5 werkdagen heeft gesteld, heeft ECR CAR RETAIL de mogelijkheid om de overeenkomst met de Klant te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving of om de bestelling te verwerken. Het verwerken van de bestelling door ECR CAR RETAIL in afwezigheid van zekerheden zal niet worden opgevat als een kwijtschelding, korting of andere wijziging van de specifieke voorwaarden in de orderbevestiging. 

3.4. Bij levering van de voertuigen op de terreinen van ECR CAR RETAIL, bezorgt ECR CAR RETAIL een factuur per e-mail voor de aankoopprijs zoals gespecificeerd in de orderbevestiging. Wanneer er een Voorschot werd betaald, wordt dit bedrag van de factuur afgetrokken. Facturen worden door de Klant betaald uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum. Als de bestelling door de leverancier van ECR CAR RETAIL gedeeltelijk wordt geleverd aan ECR CAR RETAIL, heeft ECR CAR RETAIL het recht om de prijs van de geleverde voertuigen te factureren, ongeacht of andere voertuigen in dezelfde bestelling zijn besteld. De factuur identificeert de voertuigen die aan ECR CAR RETAIL zijn geleverd en die door de Klant moeten worden opgehaald overeenkomstig artikel 4 van deze algemene voorwaarden. 

3.5. De betaling zal in EUR worden uitgevoerd door overschrijving op de rekening aangegeven door ECR CAR RETAIL op de factuur. Bankkosten en valuta-omrekeningskosten (indien de Klant in andere valuta betaalt) zijn voor rekening van de Klant. Contante betalingen worden door ECR CAR RETAIL niet aanvaard. Betaling via andere middelen dan overschrijving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van ECR CAR RETAIL. 

3.6. In geval van laattijdige betaling, heeft ECR CAR RETAIL het recht om - zonder afbreuk te doen aan artikel 4.7 van deze algemene voorwaarden - interesten in rekening te brengen tegen een tarief van 1,5% per begonnen week of, als een daartoe bevoegde rechtbank dat tarief niet van toepassing zou verklaren, de rentevoet in overeenstemming met de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende betalingsachterstanden bij handelstransacties. Als de betaling in een gerechtelijke procedure moet worden gevorderd, heeft ECR CAR RETAIL recht op de maximale rechtsplegingsvergoeding. 

3.7. De Klant heeft niet het recht om vorderingen die hij heeft of beweert te hebben, te verrekenen met bedragen die zij verschuldigd is aan ECR CAR RETAIL. ECR CAR RETAIL heeft het recht om betalingen door de Klant in de volgende volgorde aan te rekenen: (1) om openstaande bedragen te verrekenen met een eerdere transactie tussen ECR CAR RETAIL en de Klant, (2) om de kosten en interesten te regelen en (3) om de hoofdsom te verrekenen. 

3.8. Alle goederen die ter beschikking worden gesteld in overeenstemming met artikel 4 van deze algemene voorwaarden blijven eigendom van ECR CAR RETAIL totdat de Klant aan al zijn betalings- en ophaalverplichtingen heeft voldaan, zelfs als ECR CAR RETAIL de ophaling van voertuigen voorafgaand aan de ontvangst van de volledige betaling heeft toegestaan in afwijking van artikel 4.3 van deze algemene voorwaarden. De Klant heeft niet het recht om de goederen te vervreemden, in pand te geven, te bezwaren of te wijzigen voordat de eigendomsoverdracht plaatsvindt. Als derden beslag leggen op zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust of een recht daarop willen doen gelden, zal de Klant ECR CAR RETAIL onmiddellijk schriftelijk informeren en kopieën van alle relevante documenten met betrekking tot het beslag verstrekken. 

3.9. Voor voertuigen die worden verkocht aan een andere lidstaat van de Europese Unie, kan het btw-nultarief van toepassing zijn. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van alle formaliteiten om in aanmerking te komen voor het nultarief. Als het nultarief om welke reden dan ook niet wordt geaccepteerd door de fiscale autoriteiten, zal de Klant ECR CAR RETAIL vrijwaren voor elke vordering in verband hiermee. In een dergelijk geval zal de Klant het verschuldigde bedrag in BTW aan ECR CAR RETAIL betalen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van ECR CAR RETAIL. 

 

4. Levering – Overdracht risico 

4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt de levering plaats op de bedrijfsterreinen van ECR CAR RETAIL zoals gecommuniceerd aan de Klant. Als de bestelling uit meerdere voertuigen bestaat, heeft ECR CAR RETAIL het recht om een deel van de bestelling te factureren en te leveren wanneer en in de mate dat deze door haar leveranciers aan ECR CAR RETAIL wordt geleverd.

4.2. Levertijden zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd op grond van onder meer wijzigingen in het productieschema van de fabrikant en andere omstandigheden buiten de controle van ECR CAR RETAIL. De Klant is op de hoogte en aanvaardt dat ECR CAR RETAIL geen controle heeft over veranderingen in het productieschema, om welke reden dan ook, door zijn leverancier. ECR CAR RETAIL zal redelijke inspanningen leveren om de Klant op de hoogte te stellen van wijzigingen omtrent de indicatieve levertijden. 

4.3. De Klant zal de bestelling ophalen of laten ophalen uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur in overeenstemming met artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden. De voertuigen mogen niet door de Klant of in zijn naam worden opgehaald voor de volledige betaling van de factuur en alle door de Klant aan ECR CAR RETAIL verschuldigde kosten en vergoedingen zijn ontvangen. Verzendkosten, toepasselijke in- of uitvoerrechten en verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant. 

4.4. Inspectie van de goederen en voertuigdocumenten moet door de Klant of zijn aannemer worden uitgevoerd in de aanwezigheid van een ECR CAR RETAIL-medewerker bij het afhalen van de goederen op de bedrijfsterreinen van ECR CAR RETAIL. De Klant is een professionele koper en verbindt zich ertoe de goederen bij aflevering zorgvuldig te inspecteren of inspectie toe te wijzen aan een derde partij die over de vereiste technische kennis beschikt om inspectie uit te voeren. ECR CAR RETAIL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare schade of defecten die niet werden vastgesteld door ECR CAR RETAIL en de Klant (of een derde partij die namens hem de goederen afhaalde) op het moment dat de goederen werden opgehaald. Als ECR CAR RETAIL en de Klant geen overeenstemming bereiken over de vergoeding van zichtbare schade of defecten vastgesteld bij inspectie, heeft ECR CAR RETAIL het recht om de overeenkomst met de Klant schriftelijk te ontbinden. In een dergelijk geval zal ECR CAR RETAIL de door de Klant betaalde bedragen terugbetalen die niet werden verrekend met eerdere schulden, kosten of lasten die de Klant verschuldigd was in overeenstemming met artikel 3.7 van deze algemene voorwaarden. 

4.5. ECR CAR RETAIL kan logistieke dienstverleners aanbevelen om het transport van de goederen van ECR CAR RETAIL naar de Klant af te handelen als dit de transportkosten voor de Klant optimaliseert. Indien de Klant een dergelijke suggestie aanvaardt door ECR CAR RETAIL, gaat hij ermee akkoord dat (1) ECR CAR RETAIL namens de Klant een overeenkomst met de logistieke dienstverlener kan sluiten om transport naar het door de Klant aangegeven adres te regelen en dat (2) alle kosten en risico's verbonden aan de inspectie en het transport van de voertuigen voor rekening zijn van de Klant. De Klant is verantwoordelijk een passende verzekering af te sluiten om transportrisico's te dekken. ECR CAR RETAIL is niet aansprakelijk voor verlies of schade tijdens transport door de logistieke dienstverlener, zelfs wanneer deze door haar werd voorgesteld. 

4.6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de goederen gaat over op de Klant op het moment dat de Klant door ECR CAR RETAIL op de hoogte werd gebracht dat de goederen beschikbaar zijn voor ophaling. De Klant zorgt voor een adequate verzekering om alle risico’s van schade, diefstal en verlies te dekken. De Klant aanvaardt dat voertuigen niet noodzakelijk overdekt worden opgeslagen. 

4.7. Indien de Klant (1) nalaat de goederen of een deel daarvan op te halen binnen 30 dagen na kennisgeving door ECR CAR RETAIL dat de voertuigen beschikbaar zijn voor ophaling, (2) nalaat om de volledige betaling van de factuur binnen 30 dagen na de datum van de factuur uit te voeren in overeenstemming met artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden en/of (3) schriftelijk aan ECR CAR RETAIL meedeelt dat hij de goederen niet zal betalen en afhalen, heeft ECR CAR RETAIL het recht om de overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden lastens de Klant. In geval van ontbinding in overeenstemming met deze bepaling, heeft ECR CAR RETAIL recht op een vergoeding van 15% van de prijs van de goederen waarop de beëindiging betrekking heeft, onverminderd het recht van ECR CAR RETAIL om een hoger bedrag te vorderen indien de geleden schade meer dan 15% bedraagt van de prijs van de goederen. ECR CAR RETAIL heeft het recht om dit bedrag te verrekenen door het Voorschot in te houden. Tenzij en totdat ECR CAR RETAIL haar recht om de overeenkomst te ontbinden uitoefent, zal de Klant niet worden ontheven van zijn verplichting om de voertuigen op te halen. In geval van verlies of beschadiging van de voertuigen, is de Klant gehouden om de overeengekomen prijs van het verloren of beschadigde voertuig te betalen aan ECR CAR RETAIL. 

4.8. Als zekerheid voor de betaling van eerdere en huidige vorderingen die ECR CAR RETAIL heeft of kan hebben op de Klant, kan ECR CAR RETAIL een retentierecht uitoefenen en wordt ECR CAR RETAIL een pandrecht verleend op alle goederen van de Klant die ECR CAR RETAIL bezit of zal verkrijgen en op alle goederen die ECR CAR RETAIL verschuldigd is aan de Klant. 

 

5. Productgarantie en goedkeuring 

5.1. De Klant is een professionele koper. ECR CAR RETAIL is niet aansprakelijk voor verborgen en zichtbare gebreken. De Klant en ECR CAR RETAIL zien af van alle wettelijke of andere vermoedens dat ECR CAR RETAIL verborgen gebreken kende, totdat het tegendeel is bewezen. De Klant werd geïnformeerd over het land van herkomst van de goederen en aanvaardt dit. De garantie die van toepassing is op de door de Klant bestelde goederen, is de garantie van de fabrikant die van toepassing is in het land waar de goederen door ECR CAR RETAIL zijn gekocht. De Klant aanvaardt de productgarantie die op de goederen van toepassing is. De door de fabrikant van het product geboden garantie is mogelijk niet geldig in alle jurisdicties. De Klant zal garantieverzoeken direct richten aan de fabrikant van de goederen of het lokale dealernetwerk. In elk geval zullen de Klant en derden geen aanspraak maken op garantie van ECR CAR RETAIL buiten de garantie die door de fabrikant wordt geboden. De goederen worden verkocht volgens de specificaties van de fabrikant. ECR CAR RETAIL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke specificaties. 

5.2. ECR CAR RETAIL zal de Klant de documenten en certificaten verstrekken die vermeld zijn in de orderbevestiging. De Klant zal nagaan of zal hebben gecontroleerd of alle documenten zijn opgenomen bij de ophaling van de goederen in overeenstemming met artikel 4 van deze algemene voorwaarden. Als de daaropvolgende verkoop van de goederen door de Klant een wettelijke goedkeuring vereist of de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant in het land waar de Klant de goederen verkoopt of wilt verkopen, is de Klant als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze goedkeuring of toestemming. Toestemming om een product dat is gekocht bij ECR CAR RETAIL in een bepaald land op de markt te brengen, wordt niet geïmpliceerd of verondersteld. ECR CAR RETAIL zal een geredigeerde kopie van de factuur van zijn leverancier van de producten aan de Klant verstrekken, indien een rechter of een overheid dat beveelt. 

 

6. Beperking van aansprakelijkheid 

6.1. ECR CAR RETAIL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, verlies met betrekking tot alternatieve/ vervangende transport-, huur- of leasekosten, schade aan goederen van derden, winstderving, vertragingsschade en persoonlijke of immateriële schade zoals reputatieschade. 

6.2. ECR CAR RETAIL is niet aansprakelijk voor directe schade. Als een beperking van aansprakelijkheid voor directe schade wettelijk is uitgesloten, is de aansprakelijkheid van ECR CAR RETAIL in ieder geval beperkt tot 10% van de nettoprijs van de bestelling door de Klant of 10.000 EUR, afhankelijk van welke het hoogst is. 

6.3. De Klant zal ECR CAR RETAIL vrijwaren en schadeloosstellen voor elke claim van een derde met betrekking tot de door ECR CAR RETAIL aan de Klant geleverde goederen, waaronder garantieaanspraken van de klanten van de Klant. 

 

7. Force majeure en overmacht 

7.1. ECR CAR RETAIL zal niet gehouden zijn aan haar verplichtingen indien en voor zover zij wordt verhinderd door omstandigheden buiten de controle van ECR CAR RETAIL (overmacht). Tot dergelijke omstandigheden behoren, zonder beperking, branden, explosies, natuurrampen en extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, sneeuwstormen en aardbevingen, gewapende conflicten en terrorisme, oproer, stakingen en uitsluitingen, relevante verandering in toepasselijke wetgeving of fiscaal beleid, de annulering van bestellingen door voertuigfabrikanten, verbodsacties, het faillissement van leveranciers van ECR CAR RETAIL en de weigering om te leveren door leveranciers van ECR CAR RETAIL. Als ECR CAR RETAIL haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met de Klant al gedeeltelijk is nagekomen op het moment dat een overmachtssituatie haar verhindert om haar verdere verplichtingen na te komen of als de overmachtstoestand de bestelling van de Klant slechts gedeeltelijk raakt, dan zal ECR CAR RETAIL de bestelling uitvoeren voor zover mogelijk. Daarbij is de Klant verplicht om de ter beschikking gestelde voertuigen te betalen en op te halen overeenkomstig artikel 4 van deze algemene voorwaarden. 

7.2. Indien ECR CAR RETAIL na aanvaarding van de bestelling geconfronteerd wordt met een wijziging in omstandigheden die buiten haar controle liggen (inclusief maar niet beperkt tot de omstandigheden genoemd in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden) die de aankoopprijs van de door de Klant bestelde goederen beïnvloedt voor meer dan 10% of de levertijd met meer dan 3 maanden beïnvloedt, dan kan ECR CAR RETAIL contact opnemen met de Klant om een gewijzigde prijs aan te bieden voor de producten die door dergelijke omstandigheden en/of, onverminderd artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden, door gewijzigde levertijden worden getroffen. Indien de Klant de nieuwe prijs of leveringsvoorwaarden die door ECR CAR RETAIL worden aangeboden op grond van deze bepaling niet aanvaardt, hebben ECR CAR RETAIL en de Klant het recht om de overeenkomst zonder vergoeding te beëindigen door schriftelijke kennisgeving voor zover deze betrekking heeft op de goederen die door de wijziging in omstandigheden worden beïnvloed. 

 

8. Diversen 

8.1. ECR CAR RETAIL heeft het recht deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de Klant het faillissement aanvraagt, bescherming tegen schuldeisers vraagt (bvb. gerechtelijke reorganisatie), indien de Klant ontbonden wordt of indien beslag wordt gelegd op een materieel deel van de activa van de Klant, of indien ECR CAR RETAIL redelijke gronden heeft om te geloven dat de Klant niet in staat zijn om de bestelling te betalen. In dat geval zijn de vorderingen van ECR CAR RETAIL op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

8.2. ECR CAR RETAIL verzamelt informatie van haar klanten, waaronder de Klant, met het oog op de verwerking van klantbestellingen, het bijhouden van gegevens en om occasioneel klanten te informeren over promoties en commerciële informatie met betrekking tot ECR CAR RETAIL en gerelateerde ondernemingen. De van klanten verzamelde informatie kan persoonlijke informatie bevatten, zoals e-mailadressen en andere contactgegevens van de werknemers en directeuren van de Klant. De Klant stemt ermee in dat deze informatie voor die doeleinden wordt verwerkt. Op verzoek van de Klant zal ECR CAR RETAIL toegang verlenen tot de persoonlijke informatie die is verzameld met betrekking tot de managers of werknemers van de Klant en deze informatie indien nodig corrigeren. ECR CAR RETAIL zal redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om de informatie die is verzameld van klanten te beschermen in lijn met het wettelijke kader van de AVG wetgeving. Meer informatie hierover kan u vinden op de website www.ecrb.be op de pagina “privacy”.

8.3. De Klant is zich ervan bewust dat ECR CAR RETAIL een handelaar is die afhankelijk is van externe leveranciers en marktomstandigheden voor de leveringen aan zijn klanten. ECR CAR RETAIL oefent geen controle uit over productieschema's en haar leveranciers. De Klant aanvaardt dat de artikelen 2.1, 4.2, 5, 6 en 7 van deze algemene voorwaarden een essentieel onderdeel vormen van de overeenkomst met ECR CAR RETAIL. 

8.4. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die een soortgelijk effect oplevert als wettelijk is toegestaan. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.

8.5. Deze algemene voorwaarden, evenals alle andere of aanvullende overeenkomsten die zijn overeengekomen tussen ECR CAR RETAIL en de Klant, worden beheerst door het Belgisch recht. De partijen sluiten de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit. Met uitzondering van het recht van ECR CAR RETAIL om voorlopige of verbodsmaatregelen te vorderen voor andere rechtbanken om haar rechten te vrijwaren, zullen alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden en enige andere of aanvullende overeenkomst die door ECR CAR RETAIL en de Klant is overeengekomen, onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen.naar homepagina